Tag forholdsregler ved genåbning og tilpas forsikringsdækningen

lørdag d. 9. maj, 2020

Willis Towers Watson har udarbejdet en række anbefalinger om risikostyring og forsikring til virksomheder, der ønsker at genåbne deres forretning.

Af Elisabeth Wichmann, Chief Placement Officer

Danske virksomheder forbereder sig på at åbne igen, og medarbejderne er på vej tilbage til deres arbejdspladser. Det giver anledning til at overveje, om virksomheden har taget de fornødne forholdsregler, om den fortsat har den rette forsikringsdækning.

Willis Towers Watson har taget et nærmere kig på et antal forsikringsområder for at give specifikke anbefalinger til, hvad virksomhederne kan, bør eller skal gøre.

Erhvervs- & produktansvar
Differencekrav

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter dækning for arbejdsgiveransvar. I denne tid, hvor mange medarbejdere arbejder hjemme, stiller det store krav til, at arbejdsgiverne orienterer deres medarbejdere nøje om arbejdsstillinger, hjælpemidler, regler m.v.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv når medarbejderne gradvist vender tilbage til arbejdspladsen, så skal de gældende regler og indskærpede retningslinjer stadig håndhæves. Arbejdsgiveren har fortsat ansvaret for at indrette arbejdsstedet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til de regler og retningslinjer, der er udstukket fra Statsministeriet og øvrige myndigheder.

Arbejdsgiveren kan ligeledes ifalde ansvar ved manglende eller utilstrækkelig håndhævelse af interne retningslinjer. Bliver arbejdsgiveren eksempelvis klar over, at nogle medarbejdere ikke efterlever retningslinjerne, og undlader at gøre noget aktivt for at sikre, at de fremover efterlever retningslinjerne, så kan en sådan undladelse efter omstændighederne medføre et arbejdsgiveransvar.

Der vil naturligvis altid være behov for at vurdere de konkrete omstændigheder, før det kan afgøres, om der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgivers side.

---

Ændringer i virksomhedens aktiviteter
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade eller tab over for tredjemand forårsaget af sikredes produkter eller service. Forsikringen dækker sikredes aktiviteter, som disse er beskrevet i policen.

Vælger virksomheden grundet COVID-19-situationen at udføre andre eller alternative aktiviteter, skal det oplyses til forsikringsselskabet, så dækningen kan søges tilpasset og hermed omfatte den ændrede aktivitet.

Det skal understreges, at der skal være tale om en væsentlig ændring af aktiviteten, hvilket i udgangspunktet betyder, at virksomheden skal foretage sig noget helt andet, end der konkret er anført i policen.

Efterhånden som virksomheden vender tilbage til mere normale arbejdsforhold, skal man fortsat være opmærksom på de aktiviteter, som virksomheden udfører. Har man tænkt sig at fortsætte med de ændrede aktiviteter, og er det blevet noteret i policen, kan man blot fortsætte uden yderligere handling. Fortsætter man til gengæld ikke med disse ændrede aktiviteter, skal det oplyses til forsikringsselskabet.

Vælger virksomheden imidlertid at udtænke andre og alternative aktiviteter – uanset om det måtte være for en kortere periode, som en test/et forsøg eller lignende – så skal sådanne aktiviteter også oplyses til forsikringsselskabet for at opnå forsikringsdækning for de ændrede forhold. 

---

Bygnings- og løsøreforsikring eller driftstabsforsikring
I forlængelse af den begyndende genåbning af det danske samfund er flere selskaber begyndt at udsende meget specifikke undtagelser for skader relateret til vira og pandemier – undtagelser, som skal gælde for kundernes policer ved enten indtegning eller fornyelse. For langt de fleste virksomheder har det ikke nogen praktisk betydning, idet der ikke er dækning for skade opstået som følge af vira og pandemier på deres police i dag, da der skal være sket en fysisk skade, for at forsikringen dækker, og det er typisk ikke tilfældet ved vira og pandemier.

Der er derfor ikke umiddelbart noget problem i at acceptere undtagelserne, men det kan være værd at tjekke med sin sædvanlige kontakt hos Willis Towers Watson, om virksomheden har behov for at forhandle undtagelsen ud.

Ud over at være opmærksom på eventuelle ændrede vilkår i forsikringspolicerne, vil det også være relevant at være opmærksom på, om der er sket ændringer i forsikringsbehovet – herunder forsikringssummerne.

---

Transport
Hvis man helt eller delvist har indstillet transport af varer, og man igen begynder at sende gods til modtagere, så bør man være særlig opmærksom på de aktuelle logistikforhold til og på den pågældende destination og hos modtager. Forsikringsdækningen vil fortsat forudsætte, at der er tale om en ulykkelig hændelse, og at man derfor ikke var bekendt eller burde være bekendt med en særlig risiko ved forsikringens (transportens) begyndelse. Hvis det er muligt, bør man derfor ikke starte ud med store mængder gods eller meget værdifulde forsendelser, men overveje at begynde med en testforsendelse. Risikoen for bortkomst/tyveri kan være øget i disse tider.

Det kan fortsat være hensigtsmæssigt at overveje aftalte Incoterms® på både import og eksport. Hermed kan man styre risikoen for potentiel forsinkelse, tyveri, ekstraomkostninger m.v.

Herudover kan der opstå et øget behov for oplagring før, under og efter transporten. Disse ’bekvemmelighedsophold’, der ikke er et led i transportens almindelige forløb, kræver særlig dækning. De vil opstå, hvis containere eller biler henstår hos afsendere/modtagere, eller gods bevidst oplagres på pladser/terminaler under transporten. Har man ikke denne dækning, skal man have etableret denne dækning, inden varerne flyttes fra lager eller lastes i eksempelvis containere.

---

Cyber
Mange virksomheder oplever en stor ændring i deres måde at drive virksomheden på – og heraf har flere også indført nye tiltag for at opretholde driften under COVID-19-krisen.  

Hvis virksomheden har startet online-salg, eller hvis online-salget er steget væsentligt, så bør virksomheden give Willis Towers Watson besked om det, så cyberforsikringsselskabet kan underrettes, da det kan have betydning for forsikringsdækningen.

--- 

Finex
Når medarbejderne vender tilbage til arbejdspladsen, er det vigtigt at sikre, at myndighedernes retningslinjer stadig følges – for eksempel i et land som USA er det Center for Disease Control (CDC) og Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), der fastlægger retningslinjerne – og at sikre, at alle ’retur til arbejdspladsen’-politikker og -retningslinjer implementeres på en konsekvent og ensartet måde.

Når kontoret/virksomheden åbner, så kan der være medarbejdere, som ikke er trygge ved at komme tilbage endnu. Her er det vigtigt at sikre sig, at der er en plan på plads for, hvordan man skal tackle disse bekymringer, og derefter anvende det konsekvent på alle medarbejdere.

Det er også et godt tidspunkt at minde alle om virksomhedens diskrimineringspolitik og/eller chikanepolitik (adfærdskodeks), så medarbejdere, der giver udtryk for bekymring, ikke risikerer at blive diskrimineret eller chikaneret af ledere eller kollegaer.

--- 

Rejse
Når virksomheden genstarter og genoptager sine rejseaktiviteter, er det vigtigt at undersøge, hvilke anbefalinger der er fra myndighederne, og hvordan forsikringen dækker. Der kan være store forskelle på, hvornår og hvordan lande rundt om i verden lukker op for aktiviteter i samfundet og tillader ind- og udrejse i forhold til COVID-19.

  • Virksomheden bør stille sig selv følgende spørgsmål:
  • Hvad anbefaler de danske myndigheder i forhold til udrejse – herunder særligt Udenrigsministeriet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen?
  • Hvad anbefaler indrejselandets myndigheder?
  • Hvordan dækker jeres rejseforsikring i relation til ovenstående punkter?

Der er grund til at være særligt opmærksom på, at der kan være forskel på, hvordan forsikringsselskaberne dækker for afbestilling og for omkostninger til behandling, evakuering og hjemtransport i forhold til myndighedernes anbefalinger. I nogle tilfælde stilles der krav om, at al indrejse frarådes – i andre at ikke-nødvendig indrejse frarådes.

Sidst men ikke mindst, skal virksomheden overveje, hvor meget risiko den vil påtage sig i forbindelse med genåbningen. Der er ikke forsikringsdækning for alt, og derfor bør virksomheden afveje fordelene ved at komme i gang med rejseaktiviteterne op imod risikoen for, at der ikke er forsikringsdækning, og at virksomheden derfor selv bærer risikoen.

--- 

Entreprise
Hvis en byggeplads har været lukket ned i forbindelse med COVID-19, og det har været oplyst til entrepriseforsikringsselskabet, så skal selskabet have besked om, at byggepladsen genstartes, og at aktiviteten normaliseres, så eventuelle krav fra forsikringsselskabet om sikring af byggepladsen og eventuelle vagtrundering m.v. bliver fjernet igen.

--- 

Motorkøretøjsforsikring
Har motorkøretøjerne stået stille under nedlukningen af virksomheden, og hvis der har været aftalt en stilstandsperiode med forsikringsselskabet, så skal virksomheden huske at give forsikringsselskabet besked om, at motorkøretøjerne igen anvendes på normal vis.