Sommer er højsæson for skybrud

torsdag d. 6. juni, 2019

Årets første skybrud ramte Danmark i maj – erfaringerne herfra og fra tidligere år viser, at det kræver opmærksomhed at undgå, at skybrud både belaster bygninger, inventar og forsikringspolicen.

Af Kristine Seest

Skybrud medfører ofte skader på bygninger og dermed ubehagelige oplevelser – både for de personer, der er ansvarlige for at vedligeholde bygningen og for de personer, som bliver ramt af skaderne. Uhensigtsmæssig vand og fugt i en bygning skader ikke bare bygning, inventar og indbo, men kan også få helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker, der opholder sig i bygningen. Det er derfor et stort ansvar at vedligeholde en bygning – og særligt i sommerperioderne, hvor der er højsæson for skybrud i Danmark. Men selvom forholdsvis enkle tiltag kan minimere risikoen for, at vandmasserne trænger ind i bygningen, oplever Willis Towers Watson, at der mange steder er behov for, at indsatsen bliver prioriteret højere.

»Det kræver nogle ganske overskuelige forebyggelsesindsatser at undgå, at skybrud giver anledning til vandskader og ubehagelige situationer – situationer, der bliver ekstra ubehagelige, når man bliver klar over, at skaderne kunne være undgået eller minimeret, hvis man blot havde været mere opmærksom,« siger Key Account Manager Kenneth Hasselby fra Willis Towers Watsons Real Estate-afdeling.

Willis Towers Watson har ingeniører, der tager ud og hjælper kunderne med at gennemgå deres bygning for at minimere risici. Det er en god investering at gennemgå en ejendom og sørge for, at den kan holde vandmasserne ude – især når indsatsen sammenholdes med omfanget af de skader, som et skybrud kan forårsage.

Forvent en reaktion fra forsikringsselskabet
Efter skader på grund af voldsomt skybrud, kan der opstå en længere periode, hvor bygningen ikke er fuldt funktionel. Og konsekvenserne kan blive endnu større og mere omkostningstunge, hvis der efterfølgende opstår skimmelsvamp på grund af for meget fugt i bygningen.

»Skader efter skybrud kan blive rigtig dyre at udbedre. Hvis man tidligere har haft skader efter skybrud, skal man derfor forvente en reaktion fra forsikringsselskabet i form af varsling af nye og skærpede vilkår i forsikringsaftalen eller præmiestigninger. Omvendt, hvis man efter et skybrud kan dokumentere, at man med forebyggende indsatser har minimeret skaderne, så vil forsikringsselskabet forholde sig positivt til dette,« siger Kenneth Hasselby.

I boligforeninger – men også i andre former for bygninger, hvor der er risiko for vandskader – kan det være uklart, hvem der har ansvar for hvad og hvornår. Derfor kan det være en god ide at udarbejde en beredskabsplan, der kan tages i brug, når vejrudsigten melder om skybrud i lokalområdet. Beredskabsplanen kan informere om skadeforebyggende og -begrænsende tiltag i tilfælde af skybrud og oplyse relevante kontaktinformationer til eksempelvis skadeservicevirksomhed og forsikringsmægler.

Du er altid velkommen til at kontakte Willis Towers Watson, hvis du ønsker hjælp til at få udarbejdet en beredskabsplan for skybrud.

Skulle ejendommen alligevel blive beskadiget, så har Willis Towers Watson en hel skadeafdeling med 13 skadespecialister, der rådgiver og hjælper kunderne – og sikrer, at forsikringsselskaberne holder, hvad de lover. Kunder kan kontakte skadeafdelingens 24 timers døgnservice og få hjælp, så de hurtigst muligt kan få begrænset skaderne og få dem anmeldt til forsikringsselskabet.

Hvad er et skybrud?
Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør, der falder med intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud.

Undgå skader ved skybrud
Der er mange muligheder for at minimere risikoen for skader ved skybrud, og det er bygningens art og beliggenhed, der afgør, hvilke der er mest relevante at fokusere på. Nedenfor er en række generelle anbefalinger fra Willis Towers Watsons ingeniørteam.

• Belastningen af kloaksystemet kan minimeres ved skybrud, hvis der foretages separering af regn- og spildevand.

 Sørg for at regnvandet ledes til en faskine, forsinkelsesbassin eller anden løsning, så vandet ikke ledes direkte til de offentlige systemer og dermed belaster mindst muligt.

 Etablér opkanter ved kælderhalse og lyskasser, så regnvandet ledes videre og ikke ned. Opkanter ved kælderdøre og vinduer i kælderniveau kan også holde vandet ude.

• Hold afløb rene og fri for blade og affald, så regnvand ledes bort hurtigst muligt. Blade og affald kan fungere som en prop og lukke afløbet, hvilket resulterer i at vandet stiger op og kan ledes til kælderarealet. Det er særligt vigtigt efter løvfald og i perioder med risiko for kraftig regn.

 Etablering af højtvandslukker på afløb i kældre forhindrer, at regnvand og spildevand fra det kommunale system kan presses tilbage til ejendommene.

 Sørg for at have fald væk fra bygninger, så der ikke ledes vand ned langs fundamenter og kældervægge med efterfølgende risiko for fugtgennemslag indvendigt.

 Nye elinstallationer i kældre bør som udgangspunkt placeres højt, så der ikke er risiko for kortslutning.

 Hæv indbo i depotrum i kælderen så højt som muligt over kældergulvet.

 Sørg for, at der foretages rensning af kloak med passende intervaller.

 Hav et beredskab klar i form af f.eks. vandstøvsugere, pumper, skrabere, sandsække, skovle osv.

 Er der pumpestationer i ejendommen, bør de have en kontraventil monteret på rørinstallationen, så der ikke kan ledes regnvand tilbage, hvis pumpen skulle blive defekt.

Desuden skal tage og tagrender vedligeholdes, så bygningens afledningskapacitet fungerer og holder vand ude af bygningen.

Willis Towers Watsons ingeniører tilbyder uvildig rådgivning og en risikogennemgang af ejendommen med henblik på at identificere forbedringstiltag, der beskytter ejendommen mod fremtidige skybrud. Hvis du ønsker at høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte Key Account Manager Kenneth Hasselby pr mail: kenneth.hasselby@willistowerswatson.com eller på +45 88 13 97 25.

kristine.seest@willistowerswatson.com