Omkostningerne overstiger ofte udbetalingen i sager om bestyrelsesansvar

onsdag d. 20. juni, 2018

Antallet og kompleksiteten i bestyrelses- og direktionsansvarssager er stigende, og ofte overstiger udgifterne til advokater det beløb, der udbetales i erstatning. Sagsomkostningerne ved uberettiget krav er ligeledes steget mærkbart.

Af Kristine Seest

Direktører og bestyrelsesmedlemmer i virksomheder og organisationer hæfter med deres personlige formue, hvis de bliver gjort erstatningsansvarlige for en handling eller en undladelse. Willis Towers Watson har foretaget en rundspørge blandt tre af Danmarks største udbydere af bestyrelsesansvarsforsikringer, og den viser, at det ofte bliver dyrt, når der rettes individuelle erstatningskrav mod ledelsen i en virksomhed eller organisation – og at sagsomkostningerne i mange tilfælde ender med at overstige kravet.

»Inden for de seneste 5 år, er sagsomkostningerne i sager om bestyrelses- og direktionsansvar steget markant. Sagsomkostningerne bliver meget høje, fordi sagerne bliver mere og mere komplekse – og de timer, der skal betales honorar for til advokater, bliver flere og flere,« siger jurist og Practice Specialist Rikke Juul Rasmussen fra Willis Towers Watson.

Jurist og Practice Specialist Rikke Juul Rasmussen fra Willis Towers Watson

I de største og mest komplicerede sager kan undersøgelserne stå på gennem flere år, før der ligger et endeligt ansvarsgrundlag og en opgørelse af det økonomiske tab. Men også mindre sager kan belaste ledelsen økonomisk.

Sikkerhed ved uberettigede anklager
Stigningen i antallet af bestyrelses- og direktionsansvarssager kan blandt andet forklares med en tendens til, at der rejses flere uberettigede krav mod virksomhedsledelser. I de tilfælde, hvor der ikke indgås forlig og sagen kommer for en domstol, skal ledelsen kunne forsvare sig yderligere, og det kræver – ofte dyrt udarbejdet – dokumentation fra en advokat.

»Selvom bestyrelses- og direktionsmedlemmer følger de regler, de er forpligtet til, kan de risikere at skulle dokumentere deres handlinger, hvis de bliver mødt af et krav. Derfor er sagsomkostningerne i dag en motivation i sig selv for at tegne en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring – hvor man tidligere i højere grad fokuserede på at sikre sig mod de økonomiske konsekvenser af en eventuel konkurs,« siger Rikke Juul Rasmussen.

En bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring omfatter som udgangspunkt alle krav rejst mod de sikrede personer med påstand om ledelsesansvar i forbindelse med udøvelsen af deres ledelseshverv, der skal blot være tale om et personligt rettet krav – herunder sagsomkostninger og eventuelle erstatningsbeløb.

Forsikringssummens størrelse
Forsikringssummens størrelse afhænger af to faktorer:

1. Faktiske risici
Faktiske risici er blandt andet de beløb som tredjemand – eksempelvis ejere, kreditorer, samarbejdsparter og andre – kan gøre krav på at få tilbage. Det kan være indskud, lån og eventuelle sagsomkostninger.

2. Formodningsrisici
Formodningsrisici er beløb, som gør, at lederen ikke bekymrer sig unødigt om, om der er forsikringsmæssig dækning i den værst tænkelige situation.

kristine.seest@willistowerswatson.com