Forsikring af entreprenørers projekteringsfejl og rådgiveres udførelsesfejl

torsdag d. 29. august, 2019

Med AB18 og ABR18 er der kommet fornyet fokus på entreprenørers ansvar for egenprojektering, de såkaldt blandede interesser, og muligheder og udfordringer i forbindelse med forsikring af dette ansvar. Denne artikel belyser baggrunden og mulighederne for forsikring af entreprenørers projektering og rådgiveres udførelsesfejl.

Af Jonas Gredal, cand.jur. og forsikringsmægler

Langt den overvejende del af erhvervsbyggerier i Danmark udføres efter kontrakter, hvor man har aftalt at benytte AB-regelsættet imellem bygherre og entreprenør, og ABT hvis det er en totalentreprenør. Imellem bygherre eller totalentreprenør og de tekniske rådgivere aftales tilsvarende brug af ABR. Pr. 1. januar 2019 trådte nye regler i kraft, således at der nu arbejdes med en AB18, en ABT18 og en ABR18. 

Udgangspunktet er, at risikoen for fejl i forbindelse med entreprenørers egen interne projektering og rådgiveres udførelsesfejl, ikke kan forsikres på standardvilkår i det danske marked. Dog er det Willis Towers Watsons erfaring, at det kan lade sig gøre at opnå dækningen.

Blandede interesser er situationer, hvor der fx laves beregninger hos en entreprenør, eller hvor en teknisk rådgiver eksempelvis samtidig med rådgivningen også udfører fysisk byggeri. Blandede interesser kan således vise sig;

  • enten i form af krav, der hidrører fra sikrede eller fra virksomheder, hvori sikrede direkte eller indirekte har økonomiske interesser
  • eller fra virksomheder, der har direkte eller indirekte økonomiske interesser i sikrede, og hvor sikrede eller virksomheden er skadelidt som deltager i et byggeri eller et projekt, det være sig som bygherre, sælger, udlejer, entreprenør, producent eller lignende.

Det er for eksempel i situationer, hvor en rådgiver er årsag til skade eller tab, der alene er forvoldt ved entreprenør-, leverandør- eller anden fremstillingsvirksomhed, som deltager i sådan virksomhed. Det kunne altså fx være arkitekten, der også har et entreprenørfirma og derfor i eget regi står for den fysiske opførelse af en bebyggelse.

Det er som hidtil udgangspunktet, at det er de tekniske rådgivere, der er ansvarlige for projekteringen, mens entreprenørerne alene er ansvarlige for udførelsen. Indtil afleveringen bærer entreprenøren risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer, der er leveret, som der står i AB18 § 27. Og entreprenøren skal udføre arbejdet i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger, som der står i § 12. Der er imidlertid i AB18 § 17 indsat en ny bestemmelse, der vedrører entreprenørers egenprojektering. Dette kan skyldes ønsket om i højere grad at inddrage entreprenørerne tidligere i processen og dermed få gavn af deres viden og erfaring til glæde for det samlede byggeri. Det er dog stadig, som hidtil, udgangspunktet, at selvom entreprenøren ”kommer med gode råd” i starten af processen, så er det de tekniske rådgivere – dem der efterfølgende indarbejder de gode råd i projekteringen – der bærer ansvaret for projekteringen. 

Der er nu indsat en regel i AB18 § 17 om, at kun hvis parterne har aftalt entreprenørprojektering, så bliver entreprenøren ansvarlig for sin del. Ansvaret er et sædvanligt professionsansvar jf. § 17, stk. 3. 

Hvilke forsikringer kræver AB og ABR at entreprenørerne og rådgiverne har?
Af AB18 § 11, stk. 3 følger, at en entreprenør, som det også var tilfældet i AB92, skal have en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, og med AB18 er der yderligere krav om en produktansvarsforsikring.

Af ABR18 § 8 følger, at en teknisk rådgiver skal have en sædvanlig professionel ansvarsforsikring og en erhvervsansvarsforsikring. Dette er dog med mindre, der er tegnet en projektansvarsforsikring.

Hvad er mulighederne for at få forsikret entreprenørens projektering?
Som det fremgår ovenfor, stiller AB18 krav om, at entreprenører har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, og at de tekniske rådgivere har en professionel ansvarsforsikring, altså en rådgiveransvarsforsikring. Disse forsikringer har desværre i praksis ofte vist sig ikke at være tilstrækkelige til at sikre byggeriets økonomi. Virkeligheden og hverdagen er, at byggerierne ikke opføres i den ”rene form”, hvor entreprenører bygger og rådgivere projekterer. Den form, som har været årsagen til udgangspunktet omkring ansvarsfordelingen. Virkeligheden er, at byggerierne er fyldt med mellemformer, hvor der foregår projektering i større eller mindre grad hos entreprenørerne. Det kan være en udfordring at opnå forsikringsdækningen, da det ikke er en ”hyldevare” i de danske forsikringsselskaber, men vi har i flere sager set, at forsikringsselskaberne efter omstændighederne kan motiveres til at forsikre entreprenørernes projektering, hvis entreprenøren til gengæld er villig til at opfylde nogle bestemte krav.

Hvorfor er forsikringsselskaberne ikke interesseret i at forsikre entreprenørers projektering?
Traditionelt har forsikringsselskaberne været meget tilbageholdende med at ville forsikre blandede interesser.

En årsag til forsikringsselskabernes vægring kan være behovet for, at den sikrede i en skadesituation hjælper forsikringsselskabet med at forklare, hvorfor der netop ikke er et ansvar fra den sikredes side. Hvis det er samme virksomhed eller personer, der står med måske en udførelsesfejl, men samtidig selv har projekteret, vil dennes incitament til at deltage i den forsikringsmæssige oplysning af sagen, der skal føre til den ansvarsmæssige friholdelse, falde betydeligt. Han har en interesse i, at der er forsikringsdækning for fejlen.

Det kan også være fordi, forsikringsselskaberne er bange for, at den sikrede kan spekulere i de forskellige selvrisici og/eller dækninger og dermed ”beskrive” kravet, således at det enten bliver en udførselsfejl eller en projekteringsfejl, afhængigt af hvad der er mest opportunt i situationen. Dermed kan det være svært for forsikringsselskabet at sætte den rigtige præmie på de respektive forsikringer.

Konklusion
Udgangspunktet er, at risikoen for fejl i forbindelse med entreprenørens egen interne projektering ikke kan forsikres på standardvilkår i det danske marked. Dog er det Willis Towers Watsons erfaring, at det kan lade sig gøre at opnå dækningen, hvis entreprenøren er villig til at opfylde bestemte krav.

Willis Towers Watson anbefaler, at man kontakter sin risikorådgiver inden et byggeri påbegyndes, så de konkrete faktorer i den enkelte sag kan blive belyst og behandlet i god tid.

jonasmartin.gredal@willistowerswatson.com