Aktuarrapporter til proaktiv håndtering af arbejdsskader

fredag d. 26. januar, 2018

Willis Towers Watson hjælper hvert år kommuner og regioner med at opgøre deres økonomiske forpligtelser på arbejdsskader, men tilbyder også femårige budgetter og årsagsanalyser, der skaber overblik og giver mulighed for at arbejde målrettet med forebyggelse.

Af Martin Wex

Selvforsikrede kommuner og regioner har siden 2008 været forpligtet til at afsætte penge i årsregnskabet til dækning af forventede udgifter til uafsluttede sager om arbejdsskader. Det kan imidlertid være svært at vide, præcis hvor stor udgiften bliver, når sagerne stadig er under behandling, og derfor vil der i de fleste tilfælde være tale om et skøn.

Det afsatte beløb skal dække:

  • Tilkendte, løbende ydelser (rentereserver)
  • Anmeldte skader, som endnu ikke er afgjort (sagsreserver/RBNS-hensættelser)
  • Indtrufne skader, som endnu ikke er anmeldt (IBNR-hensættelser)

Willis Towers Watson hjælper hvert år en række kommuner og regioner med at opgøre deres økonomiske forpligtelser så præcist som muligt, så der bliver afsat det rette beløb.

»Det er et lovkrav, at selvejende kommuner og regioner hvert år foretager en opgørelse over deres arbejdsskadeforpligtelser, og at opgørelsen mindst hvert femte år bliver foretaget af en autoriseret aktuar – eksempelvis fra Willis Towers Watson. Mange af vores kunder lader os dog foretage opgørelsen hvert eneste år, fordi det kræver en helt særlig viden og datagrundlag at kunne opgøre, hvad en arbejdsskade sandsynligvis kommer til at koste arbejdsgiveren – og det har vi stor erfaring med,« siger aktuar og områdeansvarlig Morten Winther fra Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson har leveret aktuarrapporter til kommuner og regioner i mere end ti år og har derved opbygget en unik database med information om arbejdsskader i offentligt regi. Willis Towers Watson har også udarbejdet en skabelon, der kan bruges til dataindsamlingen, så indsamlingen af data bliver både administrativt lettere og kvalitativt bedre.

Samlet overblik
De årlige opgørelser samles i en aktuarrapport, der også indeholder:

  • et budget over de kommende fem års forventede udgifter
  • en kvantitativ analyse af tidligere indtrufne arbejdsskader
  • et benchmark til sammenligning med andre kommuner og regioner

»Aktuarrapporten giver et samlet overblik over arbejdsskaderne, så det er muligt at identificere eventuelle mønstre eller jævnligt tilbagevendende skader – og giver indblik i, hvordan man klarer sig sammenlignet med andre kommuner og regioner. Det giver de bedste forudsætninger for at iværksætte målrettede, forebyggende tiltag, der kan være med til at nedbringe antallet af arbejdsskader,« siger afdelingsleder Kurt Henriksen fra Willis Towers Watson, der står til rådighed med råd og vejledning til, hvordan man kan forebygge arbejdsskader på de særlige indsatsområder, som aktuarrapporten har identificeret.

Aktuarrapporten leveres i starten af året, så den både kan bruges til udarbejdelsen af årsregnskabet og som dokumentation over for revisionen.

Du kan kontakte Willis Towers Watsons Aktuarservice på telefon 8813 9600 for at få mere at vide.

martin.wex@willistowerswatson.com