Kommunikation – goodwill for pensionskronerne

Mange virksomheder bruger millioner på benefit- og pensionsordninger. En række medarbejdere sætter ikke særlig stor pris på ordningerne og ville, hvis de fik valget, foretrække at få virksomhedens udgift hertil udbetalt som løn. Det er vores erfaring, at en del medarbejdere opfatter pensions- og benefitordninger som ufleksible, usynlige og uforståelige.

Mange medarbejdere mangler overblik over, hvornår de er dæk­ket, hvor­for de er dækket, hvad værdien af deres benefits er m.v. Med den rig­tige kommunikation kan virksomheden højne værdioplevelsen hos medarbejderne og skabe mere goodwill for personalekronerne.

Kommunikationsplan
Sikring af goodwill og "value for money" på pensions- og benefitordninger skabes ikke ved støvede personalehåndbøger og kvalitetsprodukter alene. Hvis medarbejderne ikke opdager kvalitetsprodukterne, har de ikke nogen værdi.

Hvis medarbejderne ikke ved, hvorfor – eller om – de er omfattet af bestemte dækninger, er virksomhedens værdier og holdninger ikke kommunikeret ud. Det er vores opfattelse, at der i pensions- og benefitkonceptet ligger et overset holdningsbudskab med stort markedsføringspotentiale.

Det er vores vurdering, at mange virk­somheder med en samlet indsats i form af øget kommunikation og markeds­føring vil kunne løfte vær­di­op­le­velsen hos medarbejderne for såvel virksomhedens interne personaletilbud som pen­sions- og benefitordningerne.

Et samarbejde med os betyder høj fokus på kommunikation. Vi udarbejder en kommunikationsplan og kan inddrage de øvrige relevante personaletilbud, virksomheden har.

Kommunikationsplanen kan tage afsæt i temaer som:

Sundhed, tryghed, frihed eller sundhed, sikkerhed og valgfrihed

I detailplanlægningen af kommunikationen vil vi have høj fokus på de ønskede budskaber. Eksempler herpå kan være:

  • Ledelsens værdier og holdninger
  • Synliggørelse af alle elementer som virksomheden betaler for
  • Pensions- og benefitordningens produkter, kvalitet og fleksibilitet

I kommunikationen benytter vi en række metoder for at synliggøre og formidle budskabet.

Informationsmøde for medarbejderne
Ved etablering af en ny pensionsordning eller ændring af en eksisterende pensionsaftale afholder vi fælles informationsmøde, der indeholder en generel orientering om pensionsordningens indhold og muligheder.

Informationsfolder
Der udleveres en informationsfolder til medarbejderne, som indehol­der en beskrivelse af pensionsordningens indhold og mulighe­derne for rådgivning. Informationsfolderen udarbejdes til den enkelte virksomhed og egner sig især til at informere om sammenhænge i hele pensionskoncepter.

Interaktiv præsentation
Denne webbaserede informationsplatform giver mulighed for at præsentere virksomhedens holdninger og værdier sat i sammenhæng med pensions- og benefit-konceptet. Præsentationen opdateres løbende, så virksomhedens medarbejdere altid kan se de aktuelle dækninger og forsikringsbetingelser.