Claims og Pathfinder

Rådgivning af sygemeldte medarbejdere
I det danske samfund er der er et stigende behov for socialrådgiverbistand ved sygdom. Det kan for eksempel være svært at få adgang til genoptræning, som man både har behov for og krav på ifølge lovgivningen. Den syge har ofte ikke kræfter til selv at orientere sig og overskue de komplicerede love, forvaltninger og sagsgange. Da lønudgiften til en sygemeldt medarbejder samtidig er en tung byrde for virksomheden, kan der være et økonomisk incitament til at lade ansættelsesforholdet ophøre.

En tidlig indsats øger syge medarbejderes chancer for at vende tilbage i arbejde. Syge medarbejdere kan blive dyre for en virksomhed. Derfor bør virksomheden tage et socialt ansvar og sørge for, at medarbejderen bliver tilbudt rådgivning og vejledning i forbindelse med et sygdomsforløb.

I de konkrete sager gennemgår Willis den sygemeldte medarbejders forsikringsdækninger for at finde ud af, om lønudgiften kan reduceres i sygeperioden og eventuelt suppleres med offentlige ydelser. Derudover vil mulighederne inden for sociallovgivningen blive undersøgt, så virksomheden kan blive klædt bedst muligt på til at træffe de rigtige afgørelser om medarbejderen.

Claims specialister
Ved en medarbejders sygdom eller tilskadekomst tilbyder vi telefonisk rådgivning med en en rådgiver der er specialuddannet til at tage sig af skadesramte medarbejdere.

Rådgivningen starter typisk efter en henvendelse fra virksomheden om en længerevarende sygemelding, hvor der er konkrete problemstillinger i forhold til pensionsordningen, der er etableret gennem os.

Processen er derefter, at der bliver afholdt en telefonisk samtale med den syge medarbejder og virksomheden, for at klarlægge sygdomsbilledet og tidsperspektivet for sygdommen – herunder eventuelle behandlingsmuligheder.

Vi vil på den måde både være en hjælp for den sygemeldte medarbejder og virksomheden. Ud over den generelle kontakt til virksomheden kan vi koordinere indsatsen, hvor flere forskellige forhold kan være i spil:

  • Kontakt med jobcenter vedrørende afholdelse af rundbordssamtale om fx refusion af sygedagpenge, afklaring til fleksjob eller førtidspension
  • Hjælpe med anmeldelse til forsikringsselskabet af risikodækninger som kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og invalidesum
  • Afklaring med fagforening, A-kasse eller i forhold til efterlønsordningen
  • Private forsikringer
  • Samarbejde med læger og sygehus
  • Genoptræning
  • Arbejdsskadeforsikringen

Hvis en medarbejder fratræder sin stilling, rådgives der i op til tre måneder efter fratrædelsen. Rådgivningen varetages af socialrådgivere og specialister, der som tovholdere hjælper medarbejderen i tilfælde af sygefravær.

Claims er funderet på uvildig rådgivning.

Pathfinder
Willis Towers Watson tilbyder derudover en udvidet model kaldet Pathfinder. Pathfinder er et rådgivningskoncept, der skal hjælpe medarbejderen allerede fra den 14. sygefraværsdag, så der hurtigt kan igangsættes individuelle tiltag, der skal være med til at hindre et længerevarende sygefraværsforløb. Hvis sygefraværet skønnes at vare længere end 14 dage, kan indsatsen allerede igangsættes fra 1. sygefraværsdag. Til forskel fra Claims er Pathfinder mere sundhedsfaglig i tilgangen til at hjælpe den sygemeldte medarbejder, da kontakten med den sygemeldte sker tidligere i forløbet.

Rådgivningen varetages primært af sygeplejersker, der som tovholdere hjælper medarbejderen i forbindelse med sygefravær.

En del af Pathfinder omfatter derfor en uvildig lægefaglig vurdering for at fremme hurtig diagnosticering og efterfølgende handlingsplan. Inkluderet i den uvildige lægefaglige udredning er også en patientvejlederfunktion, der skal være med til at sikre, at den offentlige behandlingsgaranti efter diagnosestillelse overholdes.

Pathfinder er funderet på uvildig rådgivning.